Doctor List In Jhalakathi, Bangladesh

Dr. Md. Abdur Rahim Civil Surgeon, Jhalokati 01716-244677 Dr. Asif Mahmood MO, Civil Surgeon’s Office, Jhalokati 01712-054209 Dr. ABM Imam Hossain MO, Kirtipasha Hospital, J halokati 01914-857767 Sadar Hospital, Jhalokati. Dr. Mrinal Kanti Bandopadhyay Consultant, Sadar Hospital, Jhalokati 01716-763227 Dr. Akhter Hossain Chowdhury Consultant, ENT, Sadar Hospital, Jhalokati 01721-049658 Dr. Kamal Krishna Karmakar Consultant, ANES: …

Doctor List In Jhalakathi, Bangladesh Read More »